Опис вакансії

Назва вакансії: “Механік”, “Технолог”, “Інженер-електронік”, “Інженер-конструктор”, “Енергетик”, “Оператор верстатів з програмним керуванням””

E-mail: secretary@safeglass.com.ua

Web-cайт: safeglass.com.ua

Сфера діяльності компанії: Виробництво, інженерія, технологія

Вид зайнятості: Студентам

Назва компанії / організації: ТОВ “Сейф Гласс Факторі”

Номер телефону: 0677743369

Опис вакансії (вимоги, умови, режим роботи):


МЕХАНІК
1. ЗАВДАННЯ І ОБОВ’ЯЗКИ

1.1. Забезпечує експлуатацію і надійну роботу устаткування, здійснює
своєчасне та якісне проведення профілактичних оглядів, ремонтів.
1.2. Здійснює контроль за дотриманням правил технічної експлуатації і
відповідністю вимогам правил безпеки устаткування та організовує його
безпечну експлуатацію.
1.3. Вивчає умови роботи устаткування, окремих деталей і вузлів з метою
виявлення причин їх передчасного спрацювання.
1.4. Вживає заходів щодо своєчасної заміни спрацьованого і морально
застарілого устаткування.
1.5. Бере участь у контролі за проведенням дефектоскопії устаткування,
інструменту і пристроїв.
1.6. Контролює якість монтажу устаткування.
1.7. Організовує контроль за комплектністю нових установок.
1.8. Бере участь у розслідуванні причин аварый устаткування та у розробленні
засобів щодо їх запобігання.
1.9. Веде первинний облік роботи устаткування, витрат запасних частин і
матеріалів.
1.10.Забезпечує складання звітів про наявність і технічний стан устаткування.
1.11.Забезпечує контроль за постачанням бригад запасними частинами,
матеріалами і наявністю паспортів на устаткування.
1.12. Забезпечує контроль за дотриманням норм витрат палива і мастильних
матеріалів.
1.13. Бере участь у розробленні засобів з економії паливно-енергетичних
ресурсів.
1.14. Веде встановлену звітність.

ТЕХНОЛОГ
1. ЗАВДАННЯ І ОБОВ’ЯЗКИ

1.1. Розробляє та впроваджує прогресивні технологічні процеси, засоби автоматизації і механізації, оптимальні режими виробництва для продукції, яку виготовляє підприємство, забезпечуючи конкурентоспроможність продукції та скорочення трудових затрат для її виготовлення;
1.2. Встановлює порядок виконання робіт і поопераційний маршрут
обробки скла;
1.3. Складає плани розміщення обладнання, технічної оснастки і
організації робочих місць, розраховує виробничі потужності і загрузку обладнання;
1.4. Бере участь в розробці технічно обґрунтованих норм часу,
розраховує нормативи матеріальних затрат, економічну ефективність технологічних процесів;
1.5. Розробляє технологічні нормативи, інструкції, маршрутні карти,
карти технічного рівня і якості продукції та другу технологічну документацію, вносить зміни в технічну документацію, вносить зміни в технічну документацію у зв’язку с корегуванням технологічних процесів і режимів виробництва;
1.6. Погоджує розроблену документацію з підрозділами підприємства;
1.7. Приймає участь у проведенні експериментальних робіт;
1.8. Здійснює контроль за дотриманням технологічної дисципліни на виробництві і правильної експлуатації обладнання;
1.9. Аналізує причини браку і випуску неякісної продукції, приймає
участь у розробці заходів по їх усуненню, а також у розгляді рекламацій від споживача на продукцію підприємства;
1.10. Розробляє методи технічного контролю ті іспитів продукції;
1.11. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівництва.

ІНЖЕНЕР-ЕЛЕКТРОНІК
1. ЗАВДАННЯ І ОБОВ’ЯЗКИ

1.1. Забезпечує експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт обладнання контрольно-вимірювальних приладів і автоматики у відповідності з правилами, інструкціями і наказами.
1.2. Здійснює контроль за технічним станом і безпечною експлуатацією обладнання, бере участь у розслідуванні причин його виходу з ладу. Веде облік і аналіз відмов обладнання , складає звіти.
1.3. Розробляє заходи з удосконалення експлуатації, технічного обслуговування з удосконалення експлуатації, технічного обслуговування і ремонту контрольно вимірювальних приладів, складає технічне завдання і контролює його виконання.
1.4. Розглядає технічну документацію на нові системи КВПіА, готує пропозиції з усунення зауважень. Бере участь у розробці і впровадження технологічних карт, програм, проектів організації праці, стандартів і інструкцій по експлуатації, технічному обслуговуванню і ремонту устаткування.
1.5. Розробляє пропозиції щодо нормативів технічного обслуговування і
ремонту обладнання. Складає заявки на запасні частини, матеріали, інструмент та засоби вимірювань.
1.6. Організовує приймання з монтажу та налагодження знову змонтованого обладнання КВПіА, проводить експериментальні роботи на обладнанні. Складає графіки технічного обслуговування та ремонту систем КВПіА. Забезпечує виконання профілактичних оглядів і різних видів ремонту обладнання КВПіА.

ІНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
1. ЗАВДАННЯ І ОБОВ’ЯЗКИ

1.1. Розробляє конструкторську документацію на особливо складні, складні та середньої складності вироби самостійно або під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста, забезпечуючи відповідність їх технічним завданням, діючим стандартам та використовуючи при цьому засоби проектування.
1.2. Приймає участь у розробці проектної та робочої конструкторської документації.
1.3. Виконує (з внесенням необхідних змін) креслення загального виду конструкції, складальних одиниць та деталей, схем механізмів, габаритні та монтажні креслення по ескізним документам або з натури, а також іншу конструкторську документацію.
1.4. Перевіряє робочі проекти та здійснює контроль креслення, звіряє робочі креслення з оригіналами.
1.5. Знімає ескізи складальних одиниць та деталей з натури в масштабі, визначати необхідні параметри, виконувати деталеровкі складальних креслень.
1.6. Проводить технічні розрахунки по проектах, складає інструкції по експлуатації виробів, пояснювальні записки до них, паспорти, технічні умови, повідомлення про зміни в раніше розроблених кресленнях і іншу технічну документацію.
1.7. Виконує розрахунки економічної ефективності у відповідності з типовими розрахунками, програмами та методиками.
1.8. Приймає участь у розробці програми, методиках та іншій технічній документації для випробування виробу, що розробляється.
1.9. Вивчає конструкторську документацію, що надходить з інших підприємств з ціллю використання її при розробці виробів.
1.10. Враховує при розробці виробу технологічність виготовлення окремих вузлів і деталей.
1.11. Вносить зміни в конструкторську документацію та складати повідомлення про зміни.
1.12. Приймає участь у випробуваннях дослідних зразків виробів, вузлів, систем і деталей нових та модернізованих конструкцій продукції, що випускається підприємством, оформляє результати випробувань документально.
1.13. Погоджує розроблені проекти конструкторської документації з іншими відділами і службами підрозділу, представниками замовників і іншими зацікавленими сторонами.

ЕНЕРГЕТИК
1. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
1.1. Організовує своєчасний ремонт енергетичного обладнання;
1.2. Своєчасно забезпечує складання заявок, допомагає в придбанні необхідної кількості електротехнічного та енергетичного обладнання, запасних частин, вимірювальних приладів та інструментів;
1.3. Організовує виконання електромонтажних робіт щодо встановлення електрообладнання, залучаючи підрядні організації та монтажні бригади електриків;
1.4. Забезпечує своєчасний контроль та приймання виконаних робіт на всіх об’єктах поточного та капітального ремонтів;
1.5. Контролює та забезпечує зберігання матеріалів, електроустановок та електрообладнання, керуючись встановленими нормами технічної експлуатації;
1.6. Подає матеріали про преміювання найкращих спеціалістів, накладати догани на осіб, які порушують трудову та виробничу дисципліну;
1.7. Організовує та проводить курси підвищення технічних знань електриків;
1.8. Здійснює контроль за дотриманням інструкцій з експлуатації, технічному обслуговуванню і нагляду за устаткуванням і електричними мережами.
1.9. Бере участь у розробці і впровадженні стандартів і технічних умов на енергетичне устаткування.
1.10. Підготовлює необхідні матеріали для висновку договорів на ремонт устаткування з підрядними організаціями.
1.11. Здійснює контроль за виконанням капітальних і інших ремонтів енергоустаткування.
1.12. Забезпечує дотримання правил і норм охорони праці при експлуатації і ремонті енергоустановок і мереж.
1.13. Підготовлює звітність по затверджених формах і показникам.

ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ З ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ
1. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

1.1. Веде процес оброблення з пульта керування складних і
відповідальних деталей на верстатах з програмним керуванням.
1.2. Обслуговує багатоцільові верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК) і маніпулятори (роботи) для механічної подачі заготовок на робоче місце.
1.3. Керує групою верстатів з програмним керуванням.
1.4. Установлює інструмент в інструментальні блоки.
1.5. Підбирає та установлює інструментальні блоки з заміною і юстируванням інструменту.
1.6. Підналагоджує складні вузли і механізми в процесі роботи.
1.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що
стосуються його діяльності.
1.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.
1.9. Виконує завдання та обов’язки тільки передбачені дійсною інструкцією та розпорядження безпосереднього керівника. Виконувати доручення опосередкованого керівника попередивши безпосереднього керівника.
1.10. Дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та санітарних правил.
1.11. Негайно сповіщати безпосереднього керівника, або особу яка його заміщує, про випадки порушення правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, випадки травмування та терміново організувати надання першої медичної допомоги.